28 вересня 2016 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за участю співробітників Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, які були одними з розробників Проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, представників освіти та громадських організацій відбулось перше зібрання Регіональної експертної спільноти Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ у Харківській області. Мережа створена за ініціативи і фінансового сприяння проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», як неформальна та політично незаангажована професійна спільнота. Місія РЕГІОНЕТ, як експертної спільноти: формування системи ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для впровадження в Україні європейських стандартів життя.

Координатор мережі Олександр Дудка виступив з доповіддю «Новий етап розвитку Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ: формування в областях Регіональних експертних спільнот». Присутнім було запропоновано залучитись до наповнення інтернет-ресурсу РЕГІОНЕТ regionet.org.ua, а також до видання електронного і друкованого щоквартального інформаційного вісника мережі РЕГІОНЕТ «Стратегія успіху» та створення Загальноукраїнської аудіовізуальної інтерактивної інформаційно-консалтингової мережі «Шлях реформ» для впровадження найкращих практик реформування органів місцевого самоврядування. Ще однією пропозицією доповідача стало створення мережевого бізнес-інкубатора і системи консалтингового супроводу формування об’єднаних тери-торіальних громад «Громада європейського майбутнього».

Директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, член-кореспондент НАН України Микола Кизим поділився досвідом роботи над Проектом Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, який доцільно використовувати під час підготовки проектів розвитку громад. Особливістю процесу розробки стала організація діалогу та спільної праці громадськості, експертів, вчених, бізнесменів, керівництва та спеціалістів Харківської міської ради. Такий підхід забезпечив як урахування поглядів громади щодо основних проблем та пріоритетів розвитку міста, так і системну наукову методологію обґрунтування. Крім того, стратегічні цілі розвиту Харкова узгоджені з регіональними, національними та європейськими пріоритетами. Це дає можливість місту залучати інвестиції для реалізації Стратегії із різних джерел, що також необхідно враховувати при розробці стратегічних документів розвитку громад. Микола Кизим, як учасник мережі РЕГІОНЕТ, закликав до подальшої співпраці всіх присутніх.

Професор кафедри оподатку-вання Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, доктор економічних наук Юрій Іванов зупинився на проблемних аспектах сфери надання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), серед яких: повільна децентралізація цієї сфери; відсутність необхідної взаємодії і спільних дій між ЦНАП і територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади; відсутність законодавчого забезпечення та належної інформаційно-комунікаційної бази для надання адміністративних послуг в електронному вигляді; недостатня технічна забезпеченість ЦНАП; складність галузевого законодавства, яке регулює надання окремих послуг, що призводить до обмежених можливостей адміністраторів ЦНАП.

Керівник відділу макро-економічної політики та регіонального розвитку НДЦ ІПР НАН України, кандидат економічних наук Ігор Ярошенко навів поточні результати реформи місцевого само-врядування і територіальної організації влади в Україні. Виокремлені наступні основні загрози процесу децентралізації: відсутність належного рівня ознайомлення громад і громадян з конкретними стимулами та перевагами в питаннях децентралізації; несправедливий розподіл суспільних благ; незабезпечення якісних суспільних послуг; неможливість громадян впливати на прийняття рішень новоствореними органами об’єднаних громад. Регіональний консультант в Харківській області проекту «Пульс», помічник депутату Харківської обласної ради, голова ГО «Богодухівська агенція розвитку та євро-інтеграції» Наталія Олексенко звернула увагу на недостатній рівень висвітлення у засобах масової інформації можли-востей та переваг об’єднаних громад. Також було відзначено, що інфраструктура майбутньої громади потребує обов’язкової попередньої оцінки для визначення доцільності об’єднання, наявності внутрішніх ресурсів і перспектив розвитку. Окрему увагу приділено й особливостям фінансового забезпечення проектів розвитку вже створених громад. Регіональний консультант з бюджетних питань ВАОМС «Асоціація міст України» Микола Наркізов зупинився на існуючій проблемі відсутності кількісних показників спроможності громад. Експерт-консультант Центру регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Ігор Карпалюк зробив наголос на важливості підготовки спеціалістів для громад, зокрема енергоменеджерів. Саме таких спеціалістів готує університет. Учасники зібрання ухвалили план подальшої взаємодії та використання успішного досвіду розробки Стратегії міста Харкова до 2020 року з метою підвищення спроможності системи управління в сфері регіонального та місцевого розвитку.